Category Archives: Výživné

Opakované neplatenie výživného je trestný čin. K naplneniu jeho skutkovej podstaty dochádza v prípade, ak rodič neplní svoju povinnosť aspoň 3 mesiace v priebehu 2 rokov. Právny servis zahŕňa aj pomoc pri vymáhaní platieb skôr ako sa neplatenie stane trestným činom. Na základe dokladov a žiadosti môže súd určiť iný spôsob vyplácania výživného (zrážkou zo mzdy a pod.) Možnosťou...
Read more
V súčasnosti má veľa rodičov mylnú predstavu, že dosiahnutím striedavej starostlivosti sa vyhnú povinnosti platiť výživné. To však vôbec nemusí byť pravda, keďže otázka príspevku na výživu nezávisí len od miery osobnej starostlivosti o dieťa, ale najmä od zárobkových a majetkových pomerov oboch rodičov a ich možností a schopností.

...
Read more
Rodič povinný na platenie výživného môže rovnako požadovať zníženie výšky výživného. Ak sa povinný rodič ocitne v nepriaznivej životnej situácii alebo sa majetkové pomery rodiča, v ktorého osobnej starostlivosti sa dieťa nachádza (príjemcu platieb) preukázateľne zlepšia, a teda nie je odôvodnené, aby povinný rodič uhrádzal výživné v pôvodnej výške. Zároveň však platí, že výživné nesmie klesnúť pod minimálnu hodnotu stanovenú...
Read more