Rozvod a Rozchod

Prečítajte si: Čo pre vás pri rozvode zabezpečí advokát?

Manželstvo zaniká smrťou jedného z manželov, vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho (konkrétne dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení za mŕtveho) alebo rozvodom.

Rozvod manželstva

Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť iba v odôvodnených prípadoch, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj spoločenský účel. Súd preto musí dokazovaním zisťovať príčiny a mieru rozvrátenia manželstva. Najmä však musí prihliadnuť na záujmy maloletých detí.

Rozvod manželstva a následné majetkové vyporiadanie sú dve samostatné konania. K majetkovému vyporiadaniu je možné pristúpiť až po rozvode manželstva na základe právoplatného rozsudku. Vyporiadenie je možné urobiť dohodou alebo súdnym rozhodnutím; pokiaľ však do 3 rokov odo dňa právoplatného rozvodu manželstva k vyporiadaniu dohodou nedôjde, resp. v tejto lehote nebude podaný návrh na vyporiadanie majetku súdnou cestou platí, že nehnuteľnosti nadobudnuté v manželstve sú v podielovom spoluvlastníctve manželov a ostatné veci sú vo vlastníctve toho manžela, ktorý ich užíval pre svoju potrebu.

Návrh na rozvod manželstva

Návrh na rozvod manželstva sa podáva spravidla písomne.

Podáva sa na okresnom súde:

  1. v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov,
  2. ak nie je takýto súd (napr. manželia sa odsťahovali každý inam), potom je možné návrh na rozvod manželstva podať na súde, v ktorého obvode má odporca (manžel/ka) bydlisko;
  3. ak nemá odporca (manžel/ka) bydlisko, potom na okresný súd, kde sa zdržiava.

Náležitosti návrhu

Z návrhu musí byť v prvom rade jasné komu je určený. Teda musí obsahovať označenie súdu, ktorému sa návrh predkladá. Ďalej musí obsahovať označenie účastníkov konania.

  • meno a priezvisko
  • dátum narodenia
  • adresa bydliska, prípadne adresy ich zástupcov
  • údaj o štátnom občianstve

Ďalej je potrebné v návrhu stručne a zrozumiteľne uviesť, skutkové okolnosti a označiť dôkazy. Je taktiež vhodné označiť svedkov, ktorí by mali byť vypočutí. Z návrhu musí byť zrejmé, čoho sa návrh týka a čoho sa navrhovateľ domáha, preto musí obsahovať výrok, ktorý má byť súdom vydaný. Taktiež musí byť podpísaný a datovaný.

K návrhu by mal byť priložený sobášny list manželov a rodné listy detí, ktoré ešte nedovŕšili 18. rok veku. Navrhovateľ je povinný k návrhu pripojiť aj listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva.

Priezvisko po rozvode manželstva

Po rozvode si môže manžel ponechať priezvisko, ktoré prijal pri uzavretí manželstva, ale môže aj prijať svoje predošlé priezvisko. Môže tak urobiť do troch mesiacov po rozvode manželstva oznámením matričnému úradu.