Category Archives: Výživné

Trestným činom je neplatenie výživného v zmysle ustanovenia § 207 Trestného zákona. Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. V praxi sa najčastejšie možno stretnúť s neplnením vyživovacej povinnosti rodičov k deťom. Podať trestné oznámenie na povinného...
Read more
Ak ste sa stretli s omeškaním platieb určeného výživného,  či neplatením v plnej výške a disponujete právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu, ktorým je povinný rodič zaviazaný platiť výživné na dieťa, môžete sa svojho práva domáhať, a to najmä podaním návrhu na výkon exekúcie dlžného výživného proti povinnému rodičovi. Od 15.6. 2013 si okrem dlžného výživného môžete požadovať úroky z omeškania z nezaplatenej...
Read more
V  prípade úplného alebo čiastočného neplatenia právoplatným súdnym rozhodnutím určenej výšky výživného, môžete vymáhať dlžné výživné prostredníctvom exekučného konania, poprípade môžete podať na povinného rodiča aj trestné oznámenie. Vo veci vymáhania dlžného výživného Vám advokát môže zabezpečiť:
  • vypracovanie výziev povinnému na zaplatenie výživného, s platbou ktorého je v omeškaní, v ktorej ho upozorníme na prípadné právne následky nesplnenia zákonnej povinnosti...
Read more