Manželstvo

Vznik manželstva

Manželstvo je v slovenskom právnom poriadku chápané ako dobrovoľný a rovnoprávny zväzok muža a ženy, ktorého účelom je zabezpečenie riadnej výchovy detí.

V Slovenskej Republike je možné uzavrieť manželstvo civilnou aj cirkevnou formou, ktoré sú rovnoprávne. To znamená, že na uzavretie manželstva stačí len jedna z foriem uzavretia manželstva. Ak sa snúbenci rozhodnú uzavrieť manželstvo civilnou formou, cirkevná je možná, ale len ako duchovný obrad a nemá žiadne ďalšie právne účinky. Ak sa snúbenci rozhodnú pre cirkevnú formu, následne civilná forma už nie je možná.

Civilná forma uzavretia manželstva

Manželstvo sa uzatvárasúhlasným vyjadrením oboch snúbencov na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden zo snúbencov trvalý pobyt, konkrétne pred starostom (primátorom) alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva a za prítomnosti matrikára.

Daný matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva aj pred iným matričným úradom alebo na akomkoľvek vhodnom mieste.

Cirkevná forma uzavretia manželstva

Snúbenci urobia súhlasné vyhlásenie pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, v kostole alebo na inom vhodnom mieste určenom cirkvi na náboženské obrady.

Orgán cirkvi, pred ktorým bolo manželstvo uzavreté, je povinný do troch pracovných dní doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva matričnému úradu, v ktorého obvode bolo manželstvo uzavreté.

Snúbenci taktiež pri uzatváraní manželstva vyhlásia, že imnie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva, a že poznajú svoj zdravotný stav.

Kto chce uzavrieť druhé a ďalšie manželstvo, je povinný preukázať, že jeho skoršie manželstvo zaniklo alebo že súd rozhodol o tom, že manželstvo je neplatné.

Meno a priezvisko v manželstve

Aj pri civilnej, aj pri cirkevnej forme uzavretia manželstva snúbenci musia určiť:

 • Či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným
 • Či si ponechajú doterajšie priezviska – v tomto prípade určia, ktoré priezvisko bude priezviskom ich spoločných detí
 • Či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným a jeden z nich si zároveň nechá ako druhé svoje predchádzajúce priezvisko
 • Ak jeden zo snúbencov už má dve priezviska, určí či a ak áno, ktoré z nich bude uvedené ako druhé v poradí

Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva

 • Manželstvo nemôže uzavrieť ženatý muž či vydatá žena. Ak ho napriek tomu uzavrú, súd môže rozhodnúť, že toto manželstvo je neplatné. Stane sa platným len v prípade ak skoršie manželstvo zanikne alebo sa stane neplatným.

 • Nie je možné manželstvo medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami
 • Manželstvo nemôže uzavrieť maloletý. Vo výnimočnom prípade môže súd povoliť uzavretie manželstva maloletému staršiemu ako 16 rokov.
 • Manželstvo je neplatné, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne.

Ďalej manželstvo nemôže uzavrieť osoba:

 • pozbavená spôsobilosti na právne úkony
 • ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená – môže len s povolením súdu
 • postihnutá duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Postup pred uzavretím manželstva

Pred uzavretím manželstva je potrebné príslušnému matričnému úradu predložiť určité dokumenty.

 1. rodný list,
 2. doklad o štátnom občianstve,
 3. potvrdenie o pobyte,
 4. úmrtný list zomretého manžela alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
 5. doklad o rodnom čísle.

Doklad o štátnom občianstve, potvrdenie o pobyte a doklad o rodnom čísle je možné nahradiť platným občianskym preukazom.

V prípade neplnoletej osoby staršej ako 16 rokov je potrebné doložiť právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Uvedené doklady predkladajú snúbenci na príslušnom matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva, bez ohľadu na to či sa rozhodli pre civilnú alebo cirkevnú formu uzavretia manželstva.

Snúbenci musia taktiež vyplniť predpísané tlačivo. V prípade cirkevného sobášu, ho doručia matričnému úradu, ktorý ho potvrdí.

Poplatky

 1. uzavrieť manželstvopred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 €,
 2. manželstvapred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 €,
 3. Povolenie uzavrieť manželstvomimo určenej doby– 16,50 €,
 4. Povolenie uzavrieť manželstvomimo úradne určenej miestnosti – 66 €,
 5. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky acudzincom alebo medzi cudzincami – 33 €,

 6. Uzavretie manželstvamedzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom – 66 €,

 7. Uzavretie manželstvamedzi cudzincami – 165,50 €,

 8. Uzavretie manželstva,ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej
  republiky trvalý pobyt
  – 199 €.

Od poplatku položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Od poplatku podľa bodov 1 a 2 sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Manželstvo je v slovenskom právnom poriadku chápané ako dobrovoľný a rovnoprávny zväzok muža a ženy, ktorého účelom je zabezpečenie riadnej výchovy detí.

V Slovenskej Republike je možné uzavrieť manželstvo civilnou aj cirkevnou formou, ktoré sú rovnoprávne. To znamená, že na uzavretie manželstva stačí len jedna z foriem uzavretia manželstva. Ak sa snúbenci rozhodnú uzavrieť manželstvo civilnou formou, cirkevná je možná, ale len ako duchovný obrad a nemá žiadne ďalšie právne účinky. Ak sa snúbenci rozhodnú pre cirkevnú formu, následne civilná už nie je možná.