Štátna pomoc po narodení

Príspevok pri narodení dieťaťa

Štát poskytuje príspevok pri narodení dieťaťa, a taktiež osobitný príspevok rodičom, ktorým sa narodili tri alebo viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane dvojčatá. Účelom týchto príspevkov je pomoc pri pokrytí nevyhnutných výdavkov, spojených s narodením a starostlivosťou o dieťa.

Oprávnenou osobou, ktorá si môže uplatniť nárok na príspevok je matka dieťaťa, otec dieťaťa, ak matka zomrela alebo bolo dieťa zverené do výchovy otca, alebo osoba, ktorá prevzala starostlivosť o dieťa nahradzujúcu starostlivosť rodičov.
Podmienkami na uplatnenie nároku sú narodenie dieťaťa a trvalý pobyt oprávnenej osoby na území SR.

Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na príspevok podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí s rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu.
Príspevok je jednorazový a jeho výška je stanovená na 151,27€. Ak sa súčasne narodili dve alebo viac detí, tak sa tento príspevok zvyšuje o polovicu danej sumy na každé dieťa. Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa

Podmienkou nároku na vyplatenie tohto príplatku je:
Splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa
Narodenie prvého, druhého alebo tretieho dieťaťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní.
Aj tento príplatok je jednorazový, ak sa však narodilo viac detí súčasne, nárok na príplatok vzniká na každé, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní.

Oprávnená osoba si môže nárok na uplatnenie tohto príplatku uplatniť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa trvalého pobytu oprávnenej osoby.
Výška príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa je 678,49€.

Materská a rodičovská dovolenka

Základný rozdiel medzi materskou a rodičovskou dovolenkou je, že materská dovolenka sa priznáva iba matke v súvislosti so starostlivosťou o dieťa a rodičovská dovolenka sa môže priznať rovnako matke ako aj otcovi dieťaťa.

Materská dovolenka

Žene patrí materská dovolenka spravidla v trvaní 28 týždňov. 37 týždňov jej patrí, ak ide o osamelú matku alebo matku, ktorej sa narodilo dva alebo viac detí zároveň. Materská dovolenka začína zvyčajne 6 týždňov pred predpokladaným dňom pôrodu, môže však začať najskôr 8 týždňov pred predpokladaným termínom pôrodu.

Počas trvania materskej dovolenky vzniká matke nárok na materské.

Nárok na materskú dovolenku matke vzniká priamo zo zákona. Nie je potrebné o ňu žiadať, stačí informovať zamestnávateľa o dátume nástupu na materskú dovolenku. Ak by však matka chcela aj po jej skončení ostať s dieťaťom doma, musí v primeranom časovom predstihu požiadať zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku. Zamestnávateľ je povinný tejto žiadosti vyhovieť.

Rodičovská dovolenka

O rodičovskú dovolenku môže požiadať matka alebo otec, ak si to vyžaduje starostlivosť o dieťa. Zamestnávateľ je povinný tejto žiadosti vyhovieť.

Rodič si môže vybrať v akom časovom rozsahu sa rodičovská dovolenka poskytne, najviac však do troch rokov veku dieťaťa. Je možné aj poskytnutie rodičovskej dovolenky do šiestich rokov veku dieťaťa, ak si jeho zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť.

 

Iné osoby ako rodičia

Nárok na materskú/rodičovskú dovolenku majú aj osoby, ktoré síce nie sú rodičmi dieťaťa, ale bolo im dieťa zverené do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov.

Materská dovolenka trvá v takomto prípade odo dňa zverenia dieťaťa do starostlivosti 22 týždňov. Ak boli dotyčnej osobe zverené dve alebo viac detí, prípadne ide o osamelú osobu, materská dovolenka trvá 31 týždňov, najdlhšie však do 8 mesiacov veku dieťaťa.

Materské

Je to nemocenská dávka, ktorá sa vypláca matke na obdobie tehotenstva a starostlivosti o narodené dieťa za predpokladu, že matka bola posledné dva roky pred pôrodom poistená aspoň 270 dní.

Matke vzniká nárok na materské

  • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr šak od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom,
  • ak porodila skôr ako 8 týždňov pred očakávaným pôrodom, odo dňa pôrodu.

Nárok na materské zaniká

  • uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské
  • uplynutím 37. týždňa od vzniku nároku na materské, ak ide o osamelú matku,
  •  uplynutím 43. týždňa od vzniku nároku na materské, ak matka porodila zároveň dve alebo viac detí a stará sa o ne.

 

Výška materského

Materské sa určuje z 65% z denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Nárok na materské sa uplatňuje písomne na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou – Žiadosť o materské – potvrdenom lekárom.

Ďalšia podpora štátu rodinám s deťmi

Rodičovský príspevok

Je to príspevok, ktorým štát prispieva na zaopatrenie riadnej starostlivosti o dieťa.
Oprávnenou osobou na rodičovský príspevok je:

Rodič dieťaťa

Osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov
Nárok na rodičovský príspevok má oprávnená osoba, ktorá zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR. Ak sa o dieťa stará viacero osôb (napríklad pri striedavej starostlivosti rodičov), nárok na rodičovský príspevok má len jedna z nich podľa ich dohody.

Výška príspevku je 194,7€ mesačne.

Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve alebo viac detí narodených súčasne, výška príspevku sa zvyšuje o 25% na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne.

Rodičovský príspevok sa vypláca spravidla do troch rokov, ale najviac do šiestich rokov veku dieťaťa, ak je zdravotný stav dieťaťa dlhodobo nepriaznivý, alebo ak bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.

Prídavok na dieťa

Je to štátna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výživu a výchovu nezaopatreného dieťaťa.

Oprávnenou osobou, ktorá si môže uplatniť nárok na tento prídavok je v prvom rade rodič nezaopatreného dieťaťa, potom osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť.

Nárok na prídavok na dieťa vyniká po splnení podmienok:

  • starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa,
  • trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby (týka sa len cudzincov) na území SR,
  • trvalý alebo prechodný pobyt nezaopatreného dieťaťa (týka sa len cudzincov) na území SR.

Tento nárok si môže oprávnená osoba uplatniť písomnou žiadosťou na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu. Tlačivo na žiadosť je k dispozícii na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška prídavku je v súčasnosti 22,54€.

Prídavok sa vypláca mesačne na účet oprávnenej osoby, prípadne v hotovosti, na žiadosť oprávnenej osoby.

 

Príplatok k prídavku na dieťa

Štát ním pripláca oprávnenej osobe k prídavku na výchovu a starostlivosť o nezaopatrené dieťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus.

V tomto prípade je oprávnenou osobou rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti.

Výška príplatku je 10,57 € mesačne.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Je to dávka, ktorú štát poskytuje na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa, ktoré vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje v dennej forme na strednej alebo vysokej škole.

Oprávnenou osobou na poberanie príspevku na starostlivosť o dieťa je jeden z rodičov dieťaťa alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.

Nárok na tento príspevok nevzniká ak sa oprávnenej osobe alebo jej manželovi poskytuje materské alebo obdobná dávka či rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine.

Príspevok sa vypláca mesačne v hodnote preukázaných výdavkov, ktoré vynaložila oprávnená osoba na starostlivosť o dieťa, maximálne však v sume 230 eur. Ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje poskytovateľ starostlivosti o dieťa je výška sumy 41,10 eura.