Zdroje a odkazy

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR
Podľa článku 41 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy SR  manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Ústava zaručuje osobitnú ochranu detí a mladistvých. Deti narodené v manželstve i mimo neho majú ústavou garantované rovnaké práva. Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona. Rodičia, ktorí sa starajú o deti, majú právo na pomoc štátu. Podrobná právna úprava je ustanovená v právnych predpisoch s nižšou právnou silou.
Ústava SR v čl. 7 ods. 5 ustanovuje že súčasťou slovenského právneho poriadku sú aj ratifikované  a spôsobom ustanoveným zákonom vyhlásené medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, a majú prednosť pred zákonom.

Základným prameňom rodinného práva je zákon 36/2005 Z.z. Zákon o rodine.
Zákon o rodine je rozdelený na štyri základné zásady a päť častí. Základné zásady vyjadrujú predovšetkým úctu k rodine založenej manželstvom. Konštatuje sa v nich, že jedinečný zväzok manželstva a rodičovstva si zaslúži ochranu spoločnosti. Zákon o rodine sa člení na nasledovné časti:
1. časť: Manželstvo
2. časť: Vzťahy medzi rodičmi, deťmi a ostatnými príbuznými
3. časť: Výživné
4. časť: Určenie rodičovstva a osvojenie
5. časť: Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia.
Zákon o rodinne nadobudol účinnosť 1. apríla 2005.

Zákon č. 305/2005 Z.z. O sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

Zákon číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník; zákon o rodine v § 110 ustanovuje, že ustanovenia Občianskeho zákonníku sa použijú, ak zákon o rodinne neustanovuje inak.

Zákon o matrikách
Matrika je verejná kniha, ktorá pozostáva z troch kníh: knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí. Výpisom z knihy narodení je rodný list, z knihy manželstiev sobášny list a z knihy úmrtí úmrtný list.

Zákon 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku
Zákon 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom  
Zákon 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku
Zákon 601/2003 Z.z. o životnom minime
Zákon 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
Zákon č. 627/2005Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
Tento zákon upravuje rodinnoprávne vzťahy s cudzím prvkom.
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok  

Medzinárodné pramene rodinného práva

Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine z roku 1959, ktorý sa stal súčasťou nášho právneho poriadku na základe vyhlášky ministerstva zahraničných vecí č.33/1959

Dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti z roku 1973, ktorý sa stal súčasťou právneho poriadku vtedajšej Československej socialistickej republiky na základe vyhlášky ministerstva zahraničných vecí č. 132/1976 Zb.

Nariadenie rady č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Brusel I.) z decembra 2000
Toto nariadenie upravuje mimo iného osobitnú právomoc súdov vo veciach výživného.

Nariadenie rady (ES) č.  4/2009/ES o právomoci, rozhodujúcom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti z 18. Decembra 2008;
toto rozhodnutie zjednodušilo spôsob vydávania rozhodnutí o výživnom v niektorých členských štátoch EU

Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989 prijatý OSN.
Pre Českú a Slovenskú Federatívnu republiku nadobudol platnosť 6.2.1991 a bol publikovaný v Zbierke zákonov vo vyhláške 104/1991 Zb. Slovenská republika je ním viazaná od 1.1.1993.

Dohovor o občiansko-právnych aspektoch medzinárodných únosov detí
Tento Dohovor bol prijatý v roku 1980 Haagskou konferenciou medzinárodného práva súkromného a súčasťou Slovenského právneho poriadku sa stal na základe oznámenia 119/2001 Z. z.

Dohovor o ochrane detí  a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach z roku 1993;
súčasťou slovenského právneho poriadku sa stal na základe oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 380/2001 Z. z.

Dohovor o právomoci, rozhodujúcom práve, uznávaní a výkone a o spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z roku 1996;
súčasťou Slovenského právneho poriadku sa stal na základe oznámenia Ministerstva zahraničných vecí SR č. 344/2002 Z.z.

Nariadenie ES č. 2201/2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností z 27.novembra 2003

Charta základných práv Európskej únie