Category Archives: Zmeny a novinky legislatívy

Rozchod alebo rozvod rodičov dieťaťa nemusí vždy znamenať potrebu rozhodnutia o tom, v koho starostlivosti dieťa zostane alebo určenie intervalov, kedy bude dieťa, s tým ktorým rodičom. Rodičia aj po rozchode môžu naďalej zachovať svoj rodičovský vzťah a rozhodovať o spôsobe zabezpečovania starostlivosti o dieťa, tak ako to bolo pred ich rozchodom, či rozvodom. Prakticky sa rodičia naďalej dohadujú priebežne...
Read more
Najnovšou schválenou novelou zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine bude zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok s účinnosťou od 1.1.2016 doplnený o ustanovenie § 179b, ktorý bude upravovať nový inštitút ochrany dieťaťa a s ním súvisiace konanie. Týmto inštitútom má byť povolenie súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých.

Boli doterajšie pravidlá a možnosti ochrany dieťaťa nedostatočné?

Otázka ochrany dieťaťa a s ňou...
Read more