Legislatíva rodinného práva

Rodina je považovaná za najzákladnejšiu bunku spoločnosti. Ide o skupinu ľudí, ktorí sú navzájom spojení, a to nielen manželskými alebo príbuzenskými vzťahmi, ale aj partnerstvom vytvoreným mimo inštitútu manželstva. Je to najdôležitejšia sociálna skupina, v ktorej človek žije. V rodine dochádza k uspokojovaniu jeho fyzických, psychických a sociálnych potrieb.

Rodina je definovaná najmä:

  • vzťahmi medzi manželmi, medzi súrodencami, medzi rodičmi a deťmi, vzťahmi so širšou rodinou, do akej miery sa podporujú, vytvárajú a udržujú v rodine iné vzťahy
  • zabezpečovaním ochrany a starostlivosti o členov rodiny
  • zamestnanie, ekonomické hospodárenie rodiny, zabezpečenie jedla, oblečenia, tepla, hygieny, bývania
  • vytváraním bezpečia v rodine – atmosféra v rodine, komunikácia, riešenie konfliktných situácií
  • napĺňanie vývinových potrieb, t.j. či rodina má predpoklady a vie naplniť potreby jednotlivých členov v súvislosti s ich vekom, chorobami, oneskoreniami

Nie všetky vzťahy, ktoré vznikajú v rodine, sú upravené právnymi predpismi. Niektoré vzťahy sú regulované všeobecne prijímanými etickými a morálnymi normami.

Čo o rodine definuje právo

Právne predpisy rodinného práva upravujú najmä práva a povinnosti osobnej povahy medzi manželmi, medzi rodičmi, deťmi a ďalšími členmi rodiny, teda vzťahy založené manželstvom alebo iným príbuzenským vzťahom.

Majetkové vzťahy

Majetkové vzťahy sú v rámci rodinného práva vždy späté s osobným vzťahom. Napr. inštitút výživného je majetkovým vzťahom, ale môže vzniknúť len medzi rodičmi a deťmi, alebo medzi predkami a potomkami alebo manželmi navzájom, t.j. môže vzniknúť vždy len v súvislosti so vzťahom osobným. Rovnako to platí aj pre bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré môže vzniknúť len medzi manželmi.

Kontext občianskeho zákonníka

Rodinné právo nie je osobitným právnym odvetvím. Patrí do systému všeobecného súkromného práva, teda do občianskeho práva. V niektorých štátoch kontinentálneho právneho systému sú rodinnoprávne vzťahy upravené priamo v občianskych zákonníkoch. Na Slovensku sa plánuje rekodifikácia súkromného práva (Občianskeho zákonníka) a počíta sa s jednotnou úpravou občianskeho i rodinného práva. Aj keď je rodinné právo súkromným právom, jeho právne normy majú v prevažnej miere kogentný (právne záväzný) charakter.

Rodinné právo upravuje aj vzťahy tzv. náhradnej rodinnej výchovy (osvojenie – adopcia, pestúnska starostlivosť, zverenie dieťaťa do výchovy inej osoby ako rodiča, zverenie dieťaťa do ústavnej starostlivosti, a pod.)

Medzi okruhy rodinného práva patrí aj určenie otcovstva.