Majetok a podnikanie

Uzavretím manželstva vzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Jeho podstatou je, že po ekonomickej stránke budú mať manželia rovnaké postavenie. Bezpodielové spoluvlastníctvo sa týka všetkých vecí ktoré buď jeden z manželov alebo obaja spoločne získali počas trvania manželstva.

Majetkové vzťahy počas manželstva

Majetok nadobudnutý počas manželstva je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM), to znamená, že manželia nemajú kvantitatívne určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci. V BSM je všetko, čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, vecí, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a pod. Trvanie bezpodielového vlastníctva je viazané na trvanie manželstva. Len vo výnimočných zákonom stanovených prípadoch je možný zánik BSM za trvania manželstva. Zákon pripúšťa modifikáciu BSM dohodou, ale len čo sa týka jeho rozsahu, časového okamihu jeho vzniku a rozsahu správy spoločného majetku, nie je teda možné existenciu BSM vylúčiť úplne.

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode

Po zániku BSM je potrebné vykonať jeho vyporiadanie, t.j. rozdelenie spoločného majetku na základe princípov stanovených zákonom. Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Prihliada sa predovšetkým na potreby maloletých detí a na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Ako sme uviedli v časti o rozvode, vyporiadenie je možné urobiť dohodou alebo súdnym rozhodnutím; pokiaľ však do 3 rokov odo dňa právoplatného rozvodu manželstva k vyporiadaniu dohodou nedôjde, resp. v tejto lehote nebude podaný návrh na vyporiadanie majetku súdnou cestou platí, že nehnuteľnosti nadobudnuté v manželstve sú v podielovom spoluvlastníctve manželov a ostatné veci sú vo vlastníctve toho manžela, ktorý ich užíval pre svoju potrebu.

Priebeh vyporiadania BSM na súde

Konanie o majetkovom vysporiadaní prebieha až po rozvodovom konaní.

Ak chcú manželia predísť nepríjemnostiam s delením majetku, mali by si odkladať doklady o zakúpení vecí, doklady o pôžičkách a o nadobudnutí väčšieho majetku. Už pred rozvodom by mali začať zhromažďovať dôkazný materiál k nadobudnutému majetku. Na súde je totiž nutné dokazovať napríklad pôvod niektorých vecí či cenností.

Ak partner nevie preukázať, že danú vec nadobudol ešte pred vstupom do manželstva, bude sa o ňu pravdepodobne musieť deliť. Rovnako je to aj v prípade, ak chce dokázať, že nejakú cennú vec kúpili  manželia spoločne.

Celý rozvod sa výrazne zjednoduší a urýchli dohodou o rozdelení majetku.

Majetkové vzťahy pred uzavretím manželstva

Slovenský právny poriadok nepozná pojem predmanželskej zmluvy, t.j. takáto zmluva je neplatná. V princípe platí, že veci nadobudnuté jedným zo snúbencov pred uzavretím manželstva ostávajú v jeho výlučnom vlastníctve počas trvania aj zániku manželstva.