Exekučné konanie pre neplatenie výživného

Posted by

Ak ste sa stretli s omeškaním platieb určeného výživného,  či neplatením v plnej výške a disponujete právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu, ktorým je povinný rodič zaviazaný platiť výživné na dieťa, môžete sa svojho práva domáhať, a to najmä podaním návrhu na výkon exekúcie dlžného výživného proti povinnému rodičovi.

Od 15.6. 2013 si okrem dlžného výživného môžete požadovať úroky z omeškania z nezaplatenej sumy podľa predpisov občianskeho práva. Prečítajte si celý náš článok o tejto novej úprave výživného.

Právo na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného sa v zmysle zákona o rodine premlčujú. Tu platí všeobecná premlčacia doba tri roky, teda dlžné výživné si môžete žiadať za tri roky spätne.

Okrem v minulosti splatného výživného, ktoré Vám povinný rodič nezaplatil, sa v rámci exekučného konania môžete domáhať zaplatenia aj dávok výživného, ktoré sa stanú splatnými až v budúcnosti.

Výkon exekúcie sa vykoná spôsobmi uvedenými v Exekučnom poriadku, a to najmä:

  • zrážkami zo mzdy alebo iných príjmov povinného,
  •  prikázaním pohľadávky,
  • predajom hnuteľných vecí,
  • predajom cenných papierov,
  • predajom podniku, alebo
  • predajom nehnuteľností.

V súčasnosti môže exekútor v rámci výkonu svojej činnosti tiež vydať príkaz na zadržanie vodičského oprávnenia povinného rodiča. Je to relatívne nové a efektívne ustanovenie Exekučného poriadku, ktoré výrazne motivuje povinného uhradiť dlžné výživné.

V prípade, ak exekútor vymôže dlžné výživné, toto prevedie do rúk oprávneného (či už rodiča alebo plnoletého dieťaťa).

Konanie na výkon exekúcie výživného je oslobodené od platenia súdnych poplatkov.

Požiadajte našu advokátsku kanceláriu o vypracovanie návrhu na vykonanie exekúcie a právne zastupovanie v exekučnom konaní.

Prečítajte si o možnosti  trestného oznámenia na neplatenie výživného,  s ktorým vám tiež pomôžeme.

Comments are closed.