Trestné oznámenie pre neplatenie výživného

Posted by

Trestným činom je neplatenie výživného v zmysle ustanovenia § 207 Trestného zákona. Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

V praxi sa najčastejšie možno stretnúť s neplnením vyživovacej povinnosti rodičov k deťom.

Podať trestné oznámenie na povinného rodiča je ďalšou zákonnou možnosťou v súvislosti s neplatením výživného.

Oznámenie je možné podať na príslušný orgán činný v trestnom konaní, ak povinný rodič neplatí výživné v súlade s právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu.

Ako môže trestné konanie zmeniť výšku výživného

Ak povinný rodič z objektívnych dôvodov nemôže uhrádzať sumu výživného vo výške, akú určil súd rozhodnutím, orgány činné v trestnom konaní môžu určiť vyživovaciu povinnosť inak aj napriek existencii právoplatného rozhodnutia. Môže sa tak stať v odôvodnených prípadoch, ak povinná osoba nedokáže z objektívnych príčin plniť plnú sumu výživného stanovenú súdom z dôvodu nezavinenej nezamestnanosti, zdravotných komplikácií a podobne.

V praxi je teda vhodné, aby sa povinný rodič snažil prispievať na výživu dieťaťa v čo najvyššej možnej miere. Aspoň minimálnou sumou výživného, čo je v súčasnosti 27,13 € mesačne, aj keď bol rozhodnutím súdu zaviazaný na príspevok vo vyššej sume, pokiaľ nedokáže v rámci svojich možností plniť plnú sumu výživného a súd ešte právoplatne nerozhodol o znížení výživného. Ani tento postup však nezabráni eventuálnemu trestnému stíhaniu.

Trestné oznámenie pri neúplnom platení

Za neplnenie vyživovacej povinnosti považuje už skutočnosť, že oprávnená osoba nedostane všetko, čo tvorí obsah vyživovacej povinnosti.

O neplnenie vyživovacej povinnosti pôjde teda aj vtedy, ak sa neplní v povinnom rozsahu, t.j. keď povinný uhrádza nižšie čiastky výživného ako má uhrádzať v zmysle právoplatného rozhodnutia.

Stratégia použitia trestného oznámenia

Orgány činné v trestnom konaní nevymáhajú dlžné výživné (to je možné len v rámci exekúcie výživného), ale podanie trestného oznámenia môže primäť povinného na dobrovoľné dodatočné zaplatenie dlžného výživného, keďže sa tým môže zbaviť trestnosti.

Trestnosť činu zanedbania povinnej výživy totiž zaniká, ak povinný svoju povinnosť zaplatiť dlh na výživnom dodatočne splní, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky (napr. nedošlo k znemožneniu prípravy dieťaťa na povolanie a pod.). Povinný rodič tak ale musí urobiť skôr ako sa súd odobral na záverečnú poradu pred vynesením odsudzujúceho rozsudku.

Spôsobom priameho získania sumy výživného je exekučné konanie – prečítajte si o advokátskej pomoci pri exekúcii výživného.

Comments are closed.