Dlžné výživné a úroky z omeškania

Posted by

Novela bola schválená s účinnosťou od 15.6.2013, prečítajte si naše aktualizované hodnotenie.

Vo februári bola Národnej rade predložená novela zákona o rodine, ktorá navrhuje možnosť oprávnenej osoby požadovať úhradu úrokov z omeškania od povinnej osoby v prípade, že sa táto dostane do omeškania s úhradou výživného.

Povinná osoba sa dostane do omeškania, ak si nesplní vyživovaciu povinnosť ani do jedného mesiaca odo dňa splatnosti výživného. V praxi to znamená, že úroky z omeškania si bude možné uplatniť až keď bude povinný meškať s platením výživného dlhšie ako jeden mesiac.

Navrhovaná výška úrokov z omeškania by mala byť určená rovnako ako pri úrokoch z omeškania v občianskoprávnych vzťahoch, ktorá je upravená v § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a v nadväznosti naň v§ 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Výška úrokov z omeškania je o 5 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

Novela sa momentálne nachádza v druhom čítaní. V prípade ak bude táto novela zákona schválená, úroky z omeškania si vyživované osoby budú môcť uplatňovať od 1. júna 2013, avšak len v súvislosti s omeškaním, ktoré vznikne až po účinnosti novely, t.j. po 1. júni 2013.

Comments are closed.