Bránenie v styku s dieťaťom

Posted by

V predchádzajúcom článku sme sa venovali všeobecne téme úpravy styku rodiča s dieťaťom. V praxi sa často krát stáva, že rodič, ktorý sa o dieťa primárne stará, bráni druhému rodičovi v styku s dieťaťom. V tomto prípade je potrebné rozlišovať situácie, kedy je styk upravený súdnym rozhodnutím a situácie, kedy konkrétna úprava styku absentuje.

V prípade, ak úprava styku absentuje, rodič, ktorý chce styk realizovať, by mal v prvom rade vyzvať druhého rodiča a požiadať ho, aby mu takýto styk umožnil. Pokiaľ mu druhý rodič neumožní realizovať styk s maloletým dieťaťom, a to bez relevantného dôvodu, môže sa rodič prostredníctvom návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia domáhať konkrétnej úpravy styku. V návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia musí preukázať, že mu je v styku s maloletým dieťaťom bránené, pričom o tomto návrhu musí súd rozhodnúť do 30 dní od doručenia.

Okrem neodkladného opatrenia, ktoré dočasne upravuj styk rodiča s dieťaťom v nevyhnutnej miere, je vhodné podať aj návrh na úpravu styku rodiča s maloletým dieťaťom, kde v konaní vo veci samej po vykonaní riadneho dokazovania súd upraví styku rodiča s dieťaťom rozsudkom.

V prípade, ak rodič nerešpektuje ani súdne rozhodnutie a druhému rodičovi styk naďalej neumožňuje, je možné podať návrh na výkon rozhodnutia. V konaní o výkon rozhodnutia môžu byť rodičovi, ktorý súdne rozhodnutie nerešpektuje uložené viaceré sankcie. Či už uloženie finančnej pokuty až do výšky 1000 eur aj opakovane alebo môže byť zastavená výplata rodičovského príspevku, prídavku na dieťa či príplatku k prídavku na dieťa, prípade nie je vylúčená ani možnosť, že maloleté dieťa bude po viacerých neúspešných výzvach na dobrovoľné plnenie fakticky odobraté a odovzdané druhému rodičovi v časoch, kedy má právo realizovať styk. Je však potrebné uviesť, že pri výkone rozhodnutia sa vždy zisťuje existencia ospravedlniteľných dôvodov pre ktoré sa stretnutia nerealizujú a zohľadňuje sa správanie a názor maloletého dieťaťa.

Konanie rodiča, ktorý neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom, napriek existencii vykonateľného rozhodnutia, môže za istých okolností naplniť aj znaky trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia.

V prípade, ak styk nie je umožňovaný opakovane a bez relevantného dôvodu, rodič, ktorý má právo realizovať styk môže požiadať o zmenu rozhodnutia a žiadať zverenie maloletého dieťaťa do svojej starostlivosti, pričom je potrebné, aby v konaní preukázal, že takáto zmena zverenia by bola v najlepšom záujme maloletého dieťaťa.

Ak máte otázky na túto tému alebo potrebujete odbornú pomoc pri vyhodnotení vašej situacie a prípadné zastupovanie pri podávaní návrhov, riešenia podaní voči vám  a ďalších právnych úkonoch, neváhajte nás kontaktovať.

Comments are closed.