Výkon súdneho rozhodnutia o výchove maloletých detí

Posted by

V prípade, ak disponujete právoplatným rozhodnutím súdu o výchove vášho maloletého dieťaťa a povinný rodič (ten, ktorý má na základe tohto rozhodnutia dieťa v osobnej starostlivosti) odmieta toto rozhodnutie dobrovoľne plniť, máte možnosť podať návrh na jeho výkon prostredníctvom súdu.

Podmienkou vykonateľnosti rozhodnutia je jeho právoplatnosť (originál rozhodnutia musí byť opatrený pečiatkou právoplatnosti) a skutočnosť, že rozhodnutie deklaruje oprávnenie rodiča stýkať sa s maloletým v určitý termín, prípadne obsahuje iné oprávnenie rodiča, prípadne povinnosti na strane druhého rodiča (napr. povinnosť poskytovať informácie o maloletom druhému rodičovi).

Rozhodnutie o tom, že styk rodiča s maloletým sa neupravuje, prípadne sa ponecháva na dohodu rodičov je nevykonateľné, pretože neobsahuje konkrétny a určitý popis práva resp. povinnosti na strane jedného alebo druhého rodiča.

Postup súdu pred nariadením výkonu rozhodnutia

Výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí sa v praxi neuskutočňuje iba formalisticky a za každých okolností. Súd je v konaní povinný zisťovať príčiny, prečo rodičia nerešpektujú právoplatné rozhodnutie dobrovoľne, resp. kde je príčina toho, že sa rozhodnutie v praxi nevykonáva.

Súd môže návrh na výkon rozhodnutia zamietnuť, ak dospeje k názoru, že dôvody nevykonávania rozhodnutia ležia aj na strane oprávneného rodiča (napr. oprávnený rodič si dieťa nevyzdvihuje v určenom čase na určenom mieste alebo oprávnený rodič z vlastnej vôle dlhodobo svoje právo stýkať sa s dieťaťom nevyužíval) alebo na strane dieťaťa (dieťa je napr. dlhodobo choré a z objektívnych príčin nie je možné, aby sa presúvalo do bydliska druhého rodiča).

Za účelom riadneho objasnenia situácie je súd oprávnený nariadiť aj pojednávanie a požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o prešetrenie pomerov rodičov a dieťaťa.

Ak vám bola doručená výzva súdu vo veci nariadenia výkonu rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa, neváhajte nás kontaktovať.

Ako súd v konaní motivuje povinného, aby dobrovoľne splnil to, čo mu ukladá súdne rozhodnutie

Samotný výkon rozhodnutia sa uskutočňuje v niekoľkých fázach. Súd najprv vyzve povinného rodiča, aby dobrovoľne splnil to, čo mu ukladá rozhodnutie. Obsahom výzvy je aj poučenie o následkoch – vrátane následkov trestnoprávnych – dobrovoľného nepodrobenia sa výzve na plnenie.

Výzvu je možné povinnému rodičovi doručiť aj bezprostredne pred začatím výkonu rozhodnutia, t.j. povinný rodič nemusí byť o vykonaní rozhodnutia informovaný určitú dobu vopred, najmä ak je dôvod predpokladať, že by výkon rozhodnutia mohol byť neskôr zmarený.

V prípade nerešpektovania výzvy je súd tiež oprávnený uložiť povinnému rodičovi pokutu vo výške 200,- eur (a to aj opakovane) a vyzvať príslušný orgán o zastavenie výplaty rodičovského príspevku, prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa. 

Fyzické odobratie dieťaťa povinnému rodičovi

Pokiaľ všetky tieto kroky súdu nemotivujú povinného rodiča, aby začal súdne rozhodnutie dobrovoľne plniť, súd je oprávnený pristúpiť až k fyzickému odobratiu dieťaťa povinnému rodičovi a jeho odovzdanie oprávnenému rodičovi.

Súd má dokonca právo aj otvoriť priestor, v ktorom by sa malo dieťa nachádzať, vstúpiť doň a vykonať odobratie dieťaťa aj bez súhlasu osôb, ktoré daný priestor obývajú.

Zákon však nerieši otázku, ako má súd zasiahnuť v prípade, ak sa dieťa fyzicky bráni jeho odňatiu rodičovi. Žiadne ustanovenie zákona neoprávňuje osoby zúčastnené na výkone rozhodnutia použiť voči dieťaťu násilie, resp. silou prekonať jeho odpor. V praxi preto nie je možné očakávať, že súd odoberie oprávnenému rodičovi dieťa násilím.

V prípade záujmu o právne zastupovanie v konaní o výkone rozhodnutia o výchove maloletých detí nás, prosím, kontaktujte.

Comments are closed.