Ochrana dieťaťa: nové pravidlá a prostriedky

Posted by

Najnovšou schválenou novelou zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine bude zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok s účinnosťou od 1.1.2016 doplnený o ustanovenie § 179b, ktorý bude upravovať nový inštitút ochrany dieťaťa a s ním súvisiace konanie. Týmto inštitútom má byť povolenie súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých.

Boli doterajšie pravidlá a možnosti ochrany dieťaťa nedostatočné?

Otázka ochrany dieťaťa a s ňou súvisiace možnosti a prostriedky orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a policajných zložiek zakročiť v prípade ohrozenia zdravia alebo života dieťaťa rezonujú v kruhoch odbornej i laickej verejnosti predovšetkým od medializovaného prípadu utýranej malej Lucky. V tomto prípade je ešte do dnešného dňa vedené trestné konanie voči pracovníčke orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorá mala údajne zanedbať svoje povinnosti.

Vzhľadom na rozdielnosť a mnohosť názorov nie je možné jednoznačne zhodnotiť, či aktuálna právna úprava poskytuje príslušným orgánom dostatočné prostriedky pre ochranu dieťaťa.

Možno len polemizovať, či chyby a nedostatky aplikačnej praxe spočívali v nedostatočnej právnej úprave, interpretačných nejasnostiach alebo všeobecne v prieťahoch alebo výslovnej nečinnosti.

Zákonodarca potrebu doplnenia právnej úpravy dôvodil aplikačnou praxou príslušných orgánov, konkrétne skutočnosťou, že tieto orgány nemôžu dostatočne reagovať v situáciách, kedy je potrebné preveriť úroveň ochrany života a zdravia dieťaťa, vystavenia dieťaťa neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu.

Podľa názoru zákonodarcu tieto orgány nevedia preveriť aktuálny stav dieťaťa iným spôsobom ako návštevou a preverením samotného stavu dieťaťa v obydlí, kde sa zdržiava.

Tento postup je však v praxi často neúspešný, keďže osoby nachádzajúce sa v obydlí veľakrát nevpustia zástupcov príslušných orgánov do obydlia.

Kedy súd vydá povolenie?

Podľa § 179b zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok musí orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre vydanie povolenia kumulatívne splniť nasledovné podmienky:

 • musí osvedčiť súdu, že má k dispozícii informácie nasvedčujúce tomu, že je dieťa vystavené ohrozeniu života, zdravia, neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu, ktoré nie je možné overiť výkonom oprávnení podľa § 93b ods. 1 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele (taktiež nové ustanovenie s účinnosťou od 1.1.2016)
 • musí osvedčiť súdu, že jeho zamestnancovi nebolo umožnené tieto informácie preveriť osobne výkonom oprávnení podľa § 93b ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele (taktiež nové ustanovenie s účinnosťou od 1.1.2016).

Ak sú splnené podmienky, súd môže orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately povoliť pre účely preverenia stavu dieťaťa:

 • vstup do bytu alebo
 • vstup do iného priestoru slúžiaceho na bývanie alebo
 • vstup do iného priestoru patriaceho k bytu alebo k priestoru slúžiacemu na bývanie.

Medzi špecifiká tohto konania taktiež môžeme zaradiť nasledovné skutočnosti:

 • súd rozhoduje bez nariadenia pojednávania
 • na rozhodovanie vo veci je príslušný súd, v obvode ktorého sa nachádza obydlie
 • súd je povinný rozhodnúť bezodkladne, a to najneskôr do 24 hodín od doručenia návrhu, ktorý má predpísané náležitosti
 • súd vydáva uznesenie o povolení alebo uznesenia o zamietnutí návrhu
 • povolenie trvá najviac 7 pracovných dní od jeho doručenia orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (po jej márnom uplynutí zaniká)
 • účinky uznesenia o povolení nastávajú jeho doručením orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Podrobnosti ohľadom postupu orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pred podaním návrhu na povolenie vstupu do obydlia upravuje § 93f zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ktoré taktiež nadobudne účinnosť k 1.1.2016.

Tento postup ako aj novú právnu úpravu oprávnení orgánov sociálnej kurately, prípadne eventuálne problémy aplikačnej praxe Vám budeme priebežne približovať v ďalších príspevkoch.

Zdroje: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=6&CPT=1501

Comments are closed.