Striedavá starostlivosť v slovenskom práve (217/2010 Z.z.)

Posted by

Dňa 20. mája 2010 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 217/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2010 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Touto novelou bol do slovenského právneho poriadku zavedený inštitút striedavej osobnej starostlivosti o dieťa. O príprave novely zákona č. 36/2010 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine”) Predmetná novela zákona o rodine nadobudla účinnosť dňa 1. júla 2010.

Čo sa mení v zákone:

Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať, a ak majú o starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, súd môže dieťa zveriť do striedavej starostlivosti, ak je to v jeho záujme.

Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a na schopnosť rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom.

Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovania pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvoma rodičmi.

Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, sa môže práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde.

Comments are closed.