Konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní (novela)

Posted by

Nové konanie má rozhodovať, či premiestnenie alebo zadržanie maloletého do zahraničia bolo neoprávnené a či je daný niektorý z dôvodov na nariadenie návratu maloletého.

V súvislosti so schválenou novelou zákona č. 36/2005 Z.z. zákon o rodine, o ktorej sme Vás informovali v rámci článkov o zapieraní otcovstva manželom matky a o 8 požiadavkách „záujmu dieťaťa“ je potrebné spomenúť aj podstatné zmeny, ktoré sa s účinnosťou od 1.1.2016 udejú v rámci ustanovení zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok.

Potreba zavedenia nového druhu konania

S účinnosťou od 1.1.2016 sa do nášho právneho poriadku zavádza nové konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní.

Potrebnosť doplnenia právnej úpravy dôvodil aj fakt, že slovenská právna úprava bola v tomto smere nedostatočná, čo vyúsťovalo k pomerne častému porušovaniu práva na rodinný a súkromný život a k prieťahom v konaní.

Podstatou novozavedeného druhu konania je rozhodovanie, či premiestnenie alebo zadržanie maloletého bolo neoprávnené a či je daný niektorý z dôvodov na nariadenie návratu maloletého.

„… účelom tohto konania (je) dosiahnuť urýchlený návrat dieťaťa do štátu jeho obvyklého pobytu, ak len nie je daný niektorý z výnimočných dôvodov, pre ktoré návrat nie je možný či vhodný.“ – dôvodová správa novely

Podľa dôvodovej správy k schválenej novele táto právna úprava nadväzuje na konanie o návrat maloletého dieťaťa podľa Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí a nariadenia Brusel IIa.

Ako bude konanie prebiehať?

Aj napriek tomu, že konkrétna aplikačná prax môže priniesť viaceré odchýlky od znenia zákona, v súčasnosti je možné heslovite vymedziť niektoré charakteristické znaky, s ktorými je potrebné počítať v aplikačnej praxi:

 • za maloletého sa pre účely tohto konania považuje dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 16 rokov
 • súd bude v rámci konania vykonávať dokazovanie len v rozsahu potrebnom na zistenie skutočností, ktoré tvoria podstatu konania
 • účastníkmi konania sú:
  • ten, kto tvrdí, že jeho opatrovnícke právo, ktoré vykonával bezprostredne pred premiestnením alebo zadržaním bolo porušené,
  • ten, kto je druhým účastníkom, resp. navrhovateľom označený za osobu, ktorá porušuje opatrovnícke právo a
  • maloletý
 • konanie sa začína iba na návrh (súd ho teda nemôže začať ex offo)
 • v konaní nie je prípustné odpustenie zmeškania lehoty
 • súd môže rozhodnúť o dočasnej úprave styku navrhovateľa s maloletým (predbežné opatrenie)
 • súd môže rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania (ak sú pre to splnené zákonné podmienky)

Okrem uvedených atribútov nová úprava špecifikuje osobitné náležitosti návrhu vo veci samej, stanovuje súdu, i odporcovi lehoty pre vykonanie určitých úkonov a taktiež určuje, čím môže súd podmieniť návrat maloletého do krajiny jeho obvyklého pobytu.

Čo pre vás môžeme urobiť?

Pokiaľ bolo porušené vaše opatrovnícke právo a vaše dieťa bolo neoprávnene premiestnené alebo zadržané, prípadne máte dôvodné podozrenie, že došlo k neoprávnenému premiestneniu alebo zadržaniu, neváhajte nás kontaktovať.

Odborne zhodnotíme vašu situáciu, poučíme vás o postupe súdu a navrhneme vám konkrétny spôsob riešenia.

V prípade, ak bol proti vám podaný návrh o návrat maloletého, odborne posúdime, či boli splnené podmienky na podanie tohto návrhu, poučíme vás o postupe súdu a navrhneme vám konkrétny postup riešenia vášho prípadu.

Pokiaľ chcete s maloletým dieťaťom vycestovať do zahraničia, poradíme vám postup riešenia vašej situácie tak, aby ste svojim konaním nenaplnili definičné kritériá neoprávneného premiestnenia alebo zadržania dieťaťa.

Zdroje: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=6&CPT=1501 http://www.najpravo.sk/clanky/zakon-o-rodine-bude-mat-nove-zakladne-zasady.html

Comments are closed.