Dlžné výživné a úroky z omeškania (novela č.125/2013)

Posted by

Od 15.06.2013 (účinnosť zákona č. 125/2013 Z.z.) sa môže oprávnený z výživného domáhať zaplatenia úrokov z omeškania. Nárok na úroky z omeškania si však možno uplatniť iba v prípade, ak je výživné vyjadrené v peniazoch.

O návrhu zákona sme na blogu informovali ešte pred jeho schválením.

Podstatou tejto novely č. 125/2013 bolo doplnenie spoločných ustanovení vzťahujúcich sa na všetky druhy vyživovacích povinností o úpravu úrokov z omeškania.

Kedy nastáva uplatniteľné omeškanie

Povinná osoba sa dostane do omeškania, ak si nesplní vyživovaciu povinnosť ani do jedného mesiaca odo dňa splatnosti výživného. V praxi to znamená, že úroky z omeškania si bude možné uplatniť až keď bude povinný meškať s platením výživného dlhšie ako jeden mesiac.

Výška úrokov z omeškania

Výška úrokov z omeškania je o 5 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

Vymedzuje sa v § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Určenie istiny dlžnej sumy

Na to, aby bolo možné istinu dlžného výživného vymáhať v exekučnom konaní spoločne s úrokmi z omeškania, je potrebné, aby o priznaní úrokov z omeškania rozhodol súd.

Najjednoduchším spôsobom uplatnenia úrokov z omeškania súdnou cestou je podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu.

Premlčacia doba

Právo na uplatnenie úrokov z omeškania sa premlčuje v trojročnej premlčacej dobe, pričom plynie osobitne pre každé omeškanie s platbou výživného. Ak však došlo k priznaniu nároku na úrok z omeškania rozhodnutím súdu, premlčacia doba sa predlžuje na 10 rokov.

Omeškanie pred účinnosťou novely

Právne vzťahy z omeškania s plnením výživného, ku ktorým došlo pred 15.06.2013 sa budú aj naďalej spravovať predpismi účinnými do 14.06.2013.

Omeškané plnenia výživného, ktoré sa stali splatnými ešte pred účinnosťou novely nie je možné požadovať zaplatenie úrokov z omeškania.

Comments are closed.