Category Archives: Blog

 Za posledné dva roky sa na Slovensku intenzívne skloňovala problematika povinného očkovania. Po tom, ako Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre uznal matku maloletého dieťaťa, ktorá nezabezpečila povinné očkovanie maloletého, vinnou zo spáchania priestupku na úseku verejného zdravotníctva a uložil jej pokutu vo výške 100,- € a povinnosť nahradiť trovy konania, rozpútala sa v spoločnosti rozsiahla diskusia a predmetným prípadom...
Read more
Ako sme uvádzali v našom článku o pretrvávajúcej povinnosti zákonného zástupcu maloletého zabezpečiť podrobenie dieťaťa povinnému očkovaniu, túto povinnosť je potrebné v roku 2015 splniť v nasledovnom rozsahu zverejnenom na stránkach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:
Ročník narodenia Vek Druh očkovania Typ očkovania
2015 3. mesiac života 5. mesiac života 11. mesiac života Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna), vírusová hepatitída typu B, invazívne... Read more