Zvýšenie výživného

Posted by

V praxi sa často stáva, že po rozvode manželstva a po určení výšky výživného na dieťa dôjde k zmene majetkových pomerov, či už na strane oprávneného (príjemcu platieb) alebo povinného rodiča. Je samozrejmé, že v prípade spomínaných zmien je možné zmeniť výšku výživného.

Ak má oprávnený rodič, v ktorého osobnej starostlivosti sa dieťa nachádza, opodstatnený pocit, že sa majetkové pomery druhého rodiča zmenili k lepšiemu, resp. potreby dieťaťa sa zvýšili (napr. sa začalo aktívne venovať športu, zvýšili sa náklady na zdravotnú starostlivosť, a i.), môže požiadať o zvýšenie výživného.

Rovnaké právo má aj v prípade, ak by sa jeho majetkové pomery z relevantného dôvodu znížili (napr. pri strate zamestnania, dlhodobom ochorení) a bolo by v majetkových možnostiach povinného rodiča zvýšenie výživného akceptovať.

V oboch prípadoch môže k zvýšeniu výživného (rovnako ako pri samotnom určení výživného) dôjsť na základe súdom schválenej dohody rodičov alebo na základe určenia presnej sumy rozhodnutím súdu v prípade, ak uzatvorenie dohody nie je možné.

Pri určovaní výživného súdom sú dôležité najmä dôkazy, ktoré preukazujú skutočnosť, že pôvodná výška výživného je neadekvátna vo vzťahu k aktuálnej situácii.

Prácou advokáta je v tomto prípade predovšetkým usmerňovanie klienta pri získavaní relevantných dôkazov, zhodnotenie opodstatnenosti nároku na zvýšenie výživného a následné formulovanie dohody o zvýšení výživného uzatváranej medzi rodičmi alebo návrhu o zvýšenie výživného na súd.

Advokát vám pomôže takéto dôkazy identifikovať a poradiť pri ich získavaní, resp. formulovaní podania na súd. Informujte sa v našej kancelárii.

Comments are closed.