Existuje pri určení výživného horná hranica?

Súdy pri rozhodovaní o výživnom na maloleté dieťa nie sú limitované žiadnou hornou hranicou, ktorá by ich pri určovaní výšky výživného obmedzovala.

Zatiaľ tiež nedošlo k rozhodnutiu, ktoré by určovalo hornú hranicu výšky výživného, resp. spôsob posúdenia vhodnej výšky výživného v prípade, ak majú rodičia nadštandardné príjmy.

Slovenský právny poriadok v rámci právnej úpravy ako aj slovenské súdy v rámci judikatúry doposiaľ nestanovili maximálnu výšku výživného, ktorá môže byť v konaní určená. Uvedené znamená, že súdy pri rozhodovaní o výške výživného vychádzajú v zásade výlučne zo zákonných kritérií.

Všeobecné kritéria pre určenie výšky výživného

Podľa slovenskej právnej úpravy pri určovaní výšky výživného na maloleté dieťa súdy vychádzajú z nasledujúcich kritérií:

  • schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča
  • odôvodnené potreby maloletého dieťaťa
  • zachovanie práva dieťaťa podieľať sa na životnej úrovni rodičov a
  • záujem maloletého dieťaťa.

Pri striedavej osobnej starostlivosti (pokiaľ je dôvod na určenie výšky výživného) je okrem vyššie uvedených kritérií potrebné zohľadniť aj dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča.

V prípade, ak má rodič nadštandardný príjem, nie je vylúčené, že súd zaviaže tohto rodiča aj na tvorbu úspor pre maloleté dieťa. Takéto finančné prostriedky sú následne štandardne poukazované na samostatný účet dieťaťa, s ktorým bude môcť dieťa v budúcnosti disponovať. Bežné výživné pritom býva poukazované „k rukám druhého rodiča.

Pohľad zahraničnej judikatúry na určenie výšky výživného pri nadštandardnom príjme

Aj napriek absencii judikatúry slovenských súdov v oblasti limitov určenia výšky výživného pri nadštandardnom príjme rodiča je možné v tomto smere odkázať na nález Ústavného súdu Českej republiky. Pripravili sme pre vás podrobný rozbor spis. zn. IV.ÚS 650/15 zo dňa 16.12.2015.

 

 

 

 

 

Comments are closed.