Očkovací kalendár na rok 2015

Posted by

Ako sme uvádzali v našom článku o pretrvávajúcej povinnosti zákonného zástupcu maloletého zabezpečiť podrobenie dieťaťa povinnému očkovaniu, túto povinnosť je potrebné v roku 2015 splniť v nasledovnom rozsahu zverejnenom na stránkach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

Ročník narodenia Vek Druh očkovania Typ očkovania
2015 3. mesiac života 5. mesiac života 11. mesiac života Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna), vírusová hepatitída typu B, invazívne hemofilové nákazy, detská obrna (DTaP-VHB-HIB-IPV), pneumokokové invazívne ochorenia (konjugovaná vakcína (PCV)), simultánna aplikácia s hexavakcínou* I. dávka(základné očkovanie) II. dávka (základné očkovanie) III. dávka (základné očkovanie)
2014 od 15. mesiaca, najneskôr do 18. mesiaca života Morbilli, mumps, rubeola (MMR) základné očkovanie
2010 v 6. roku života Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna), detská obrna (DTaP-IPV) preočkovanie
2005 v 11. roku života Morbilli, mumps, rubeola (MMR) preočkovanie
2003 v 13. roku života Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna), detská obrna (DTaP-IPV) preočkovanie

*očkovanie hexavakcínou a očkovanie vakcínou proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami v 3., 5. a v 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života.

Zdroj: UVZ SR – Ockovanie deti a dospelych 2015 (pdf)

Comments are closed.