Patrí obchodný podiel do bezpodielového spoluvlastníctva manželov?

Posted by

Vo všeobecnosti platí, že predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva, okrem vecí, ktoré môžu byť výlučne vo vlastníctve štátu alebo určených právnických osôb.

Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Právna teória považuje obchodný podiel za inú majetkovú hodnotu, ktorá je spôsobilým samostatným predmetom právnych vzťahov.

Podnikanie a BSM

Zaradenie obchodného podielu do BSM je sporné, keďže predmetom BSM môžu byť podľa súčasnej právnej úpravy len veci a obchodný podiel nespĺňa pojmové vymedzenie pojmu vec.

Ak by sme aj vychádzali z toho, že pod pojmom vec možno rozumieť aj majetkové práva, akými sú napríklad pohľadávky, opäť nemožno obchodný podiel zaradiť do BSM, keďže nepredstavuje výlučne majetkové práva, ale súbor majetkových, ako aj nemajetkových práv a povinností.

Aj napriek uvedenej zrejmej nemožnosti zaradenia obchodného podielu do BSM však v právnej teórii a súdnej praxi nie je ojedinelý názor, že obchodný podiel možno za určitých okolností zaradiť do BSM. Konkrétne v prípade, ak jeden z manželov použil na vklad do spoločnosti alebo na nadobudnutie obchodného podielu v spoločnosti prostriedky, ktoré patria do BSM.  K nakladaniu s takýmto podielom je potom pod následkom relatívnej neplatnosti potrebný súhlas druhého manžela, a to vrátane jeho založenie v prospech banky.

Naša advokátska kancelária Vám poskytne kvalitné právne služby pred nadobudnutím obchodného podielu ako aj v prípade vyporiadavania BSM, súčasťou ktorého môže byť aj obchodný podiel v spoločnosti.

Comments are closed.