About: AKZ

Recent Posts by AKZ

 Za posledné dva roky sa na Slovensku intenzívne skloňovala problematika povinného očkovania. Po tom, ako Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre uznal matku maloletého dieťaťa, ktorá nezabezpečila povinné očkovanie maloletého, vinnou zo spáchania priestupku na úseku verejného zdravotníctva a uložil jej pokutu vo výške 100,- € a povinnosť nahradiť trovy konania, rozpútala sa v spoločnosti rozsiahla diskusia a predmetným prípadom...
Read more
Ako sme uvádzali v našom článku o pretrvávajúcej povinnosti zákonného zástupcu maloletého zabezpečiť podrobenie dieťaťa povinnému očkovaniu, túto povinnosť je potrebné v roku 2015 splniť v nasledovnom rozsahu zverejnenom na stránkach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:
Ročník narodenia Vek Druh očkovania Typ očkovania
2015 3. mesiac života 5. mesiac života 11. mesiac života Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna), vírusová hepatitída typu B, invazívne... Read more
Najnovšou schválenou novelou zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine bude zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok s účinnosťou od 1.1.2016 doplnený o ustanovenie § 179b, ktorý bude upravovať nový inštitút ochrany dieťaťa a s ním súvisiace konanie. Týmto inštitútom má byť povolenie súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých.

Boli doterajšie pravidlá a možnosti ochrany dieťaťa nedostatočné?

Otázka ochrany dieťaťa a s ňou...
Read more

Recent Comments by AKZ

    No comments by AKZ yet.