Ako pomocou právnika vyporiadať majetok manželov

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) vstupuje všetko, čo manželia nadobudnú počas trvania manželstva. Výnimkami sú predmety dedičstva, dary, predmety osobnej spotreby a výkonu povolania.

Vyporiadanie BSM je významný zásah do majetkových pomerov rozvádzajúcich sa manželov, z čoho pramení komplikovanosť a niekedy aj zdĺhavosť celého procesu.

BSM zaniká zároveň so zánikom manželstva a možno ho vyporiadať do troch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva. V prípade, ak ani v lehote troch rokov nedôjde k dohode, prípadne k podaniu návrhu na vyporiadanie BSM, vyporiadanie nastane priamo zo zákona.

Rozvodový právnik vo vyporiadaní BSM

Vyporiadanie majetku manželov spravidla zahŕňa hodnotné a životne dôležité súčasti ako sú nehnuteľnosti, autá, cenné predmety, bankové účty, hotovosť.

Záväzky ako sú hypotéky, úvery, pôžičky či iné dlhy je nutné tiež písomne dohodnúť mimo vyporiadania BSM.

Advokátska kancelária JUDr. Zahradníkovej je špecializovaná na rozvody a pomôže vám chrániť vaše záujmy pri delení majetku. Dohodnite si konzultáciu, kde rýchlo zhodnotíte svoje možnosti a vyhliadky.

Určovanie a dokazovanie pôvodu majetku

Ak sa s partnerom nedohodnete, prebieha delenie majetku súdnou cestou a je potrebné pripraviť sa na dokazovanie, na základe ktorého súd určí spôsob delenia konkrétnych súčastí majetku.

Podiely oboch manželov na majetku  v rámci dohody nemusia byť rovnaké, môžu byť také ako sa manželia medzi sebou dohodnú. Je prípustná aj dohoda, podľa ktorej jeden z manželov nedostane žiaden podiel.

Pri delení majetku je zároveň každý z manželov oprávnený požadovať, aby mu bolo uhradené to, čo zo svojho majetku vynaložil na spoločný majetok a je povinný poskytnúť náhradu za to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.

Pridelenie časti majetku ovplyvňujú aj potreby maloletých detí, starostlivosť o ne a o domácnosť, prípadne miera pričinenia sa na nadobudnutí spoločného majetku.

Advokát vám pomôže majetkové skutočnosti zotriediť, vyčísliť a pripraviť tak, aby boli v konaní pred súdom zohľadniteľné ako dôkazový materiál.

Dohodnite si konzultáciu a získate ochranu vašich nárokov pri delení majektu.

Príprava na vyporiadanie dohodou

Vyporiadanie majetku manželov a proces rozvodu výrazne urýchli dohoda.  

Advokát Vám pomôže dohodu pripraviť a písomne zaznamenať, aby bola správna, spravodlivá, v súlade s nárokmi a požiadavkami oboch strána tým zabezpečila zrýchlenie rozvodového konania.

V rámci konzultácie Vám bude poskytnutý odborný názor na možnosť vyporiadania BSM dohodou. Oslovte náš  tím pre zhodnotenie, či je táto možnosť pre Vás vhodná, alebo bude nutné pripraviť delenie majetku súdnou cestou.

Predmanželské majetkové vzťahy

Slovenské právo neumožňuje tieto vzťahy zahrňovať do manželstva (absencia právnej úpravy predmanželských zmlúv).

V rámci právneho poradenstva Vám poradíme so získavaním a doplnením dokladov, ktoré datujú a dokazujú pôvod majetku pred vznik manželstva.

 

Ďalšie informácie a zastupovanie rozvodovým právnikom

Prečítajte si podrobnejší článok o majetkových vzťahoch pri rozvode.

Kontaktujte náš tím vedený JUDr. Jarmilou Zahradníkovou a získate špecializované advokátske služby pre právnu ochranu vašich záujmov pri rozvode a delení majetku.