Právne služby – deti a výživné

Pod výživným sa rozumie zákonná povinnosť každého rodiča zabezpečovať výživu a životné podmienky pre svoje deti.

Pokiaľ má dieťa oboch rodičov, ale títo nežijú spolu, je potrebné, aby sa určil spôsob , akým sa o deti budú starať a ako budú prispievať na ich výživu.

Súd pri rozhodnutí o rozvode manželstva zároveň musí rozhodnúť aj o starostlivosti o maloleté deti rozvádzajúcich sa rodičov a o výživnom.

Určenie výšky výživného pri rozvode

Vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu trvá aj po rozvode a jej súčasťou je často práve platenie výživného (alimentov).

Výška výživného sa určuje individuálne –  môže sa určiť dohodou manželov schválenou súdom, alebo ju určí súd na základe vyhodnotenia predložených dôkazov, ktoré preukazujú náklady na starostlivosť  o dieťa, domácnosť a celkové finančné možnosti rodičov.

Právny zástupca  vo veciach určovania výšky výživného zabezpečuje  s ohľadom na situáciu vypracovanie dohody alebo poradenstvo ohľadom zhromažďovania dôkazov svedčiacich o majetkových pomeroch rodičov, ich schopnostiach a možnostiach.

Konzultácia o rôznych alternatívach poskytnutia právnych služieb a zhodnotení Vašich procesných možností Vám pomôže zorientovať sa a zhodnotiť postup a možnosti pri určovaní výšky výživného  – kontaktujte kanceláriu rozvodovej právničky JUDr. Jarmily Zahradníkovej.

Zvýšenie výživného

V praxi sa často stáva, že po rozvode manželstva a po určení výšky výživného na dieťa dôjde k zmene majetkových pomerov, či už na strane oprávneného (príjemcu platieb) alebo povinného rodiča. Je samozrejmé, že v prípade spomínaných zmien je možné zmeniť výšku výživného.

Ak má oprávnený rodič, v ktorého osobnej starostlivosti sa dieťa nachádza, opodstatnený pocit, že sa majetkové pomery druhého rodiča zmenili k lepšiemu, resp. potreby dieťaťa sa zvýšili (napr. sa začalo aktívne venovať športu, zvýšili sa náklady na zdravotnú starostlivosť, a i.), môže požiadať o zvýšenie výživného.

Rovnaké právo má aj v prípade, ak by sa jeho majetkové pomery z relevantného dôvodu znížili (napr. pri strate zamestnania, dlhodobom ochorení) a bolo by v majetkových možnostiach povinného rodiča zvýšenie výživného akceptovať.

V oboch prípadoch môže k zvýšeniu výživného (rovnako ako pri samotnom určení výživného) dôjsť na základe súdom schválenej dohody rodičov alebo na základe určenia presnej sumy rozhodnutím súdu v prípade, ak uzatvorenie dohody nie je možné.

Pri určovaní výživného súdom sú dôležité najmä dôkazy, ktoré preukazujú skutočnosť, že pôvodná výška výživného je neadekvátna vo vzťahu k aktuálnej situácii.

Prácou advokáta je v tomto prípade predovšetkým usmerňovanie klienta pri získavaní relevantných dôkazov, zhodnotenie opodstatnenosti nároku na zvýšenie výživného a následné formulovanie dohody o zvýšení výživného uzatváranej medzi rodičmi alebo návrhu o zvýšenie výživného na súd.

Advokát vám pomôže takéto dôkazy identifikovať a poradiť pri ich získavaní, resp. formulovaní podania na súd. Informujte sa v našej kancelárii.


Zníženie výživného

Rodič povinný na platenie výživného môže rovnako požadovať zníženie výšky výživného. Ak sa povinný rodič ocitne v nepriaznivej životnej situácii alebo sa majetkové pomery rodiča, v ktorého osobnej starostlivosti sa dieťa nachádza (príjemcu platieb) preukázateľne zlepšia, a teda nie je odôvodnené, aby povinný rodič uhrádzal výživné v pôvodnej výške.

Zároveň však platí, že výživné nesmie klesnúť pod minimálnu hodnotu stanovenú zákonom, t.j. 30% životného minima. Aktuálne, od 1.júla  2013 je suma minimálneho výživného 27,13 €.

Advokát špecializovaný na rodinné právo Vám poradí ako požiadať o zníženie výživného, resp. ako sa brániť voči žiadosti o jeho zvýšenie. Informujte sa na konzultácii u JUDr. Jarmily Zahradníkovej.

Striedavá starostlivosť a výživné

V súčasnosti má veľa rodičov mylnú predstavu, že dosiahnutím striedavej starostlivosti sa vyhnú povinnosti platiť výživné. To však vôbec nemusí byť pravda, keďže otázka príspevku na výživu nezávisí len od miery osobnej starostlivosti o dieťa, ale najmä od zárobkových a majetkových pomerov oboch rodičov a ich možností a schopností.

Neplatenie a vymáhanie výživného

Opakované neplatenie výživného je trestný čin. K naplneniu jeho skutkovej podstaty dochádza v prípade, ak rodič neplní svoju povinnosť aspoň 3 mesiace v priebehu 2 rokov.

Právny servis zahŕňa aj pomoc pri vymáhaní platieb skôr ako sa neplatenie stane trestným činom. Na základe dokladov a žiadosti môže súd určiť iný spôsob vyplácania výživného (zrážkou zo mzdy a pod.) Možnosťou je aj využitie exekúcie.

Advokátske služby pri určovaní výživného

Advokát zváži vaše možnosti, zhodnotí reálnosť výšky výživného, ktoré požadujete alebo je požadované od Vás. Na základe vašich tvrdení a predložených dôkazov pripraví  na súd návrh a následne Vás bude zastupovať na pojednávaní pred príslušným súdom.

Kontakt: Špecialistka na rozvody – JUDr. Jarmila Zahradníková