Opätovné zavedenie lehoty troch rokov na zapretie otcovstva manžela matky

Posted by

 

Dňa 26.6.2015 bola Národnou radou SR schválená novela zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine (ďalej len „zákon o rodine“), ktorá sa stane účinnou odo dňa 1.1.2016.

Okrem zadefinovania 8 požiadaviek „záujmu dieťaťa“ v rámci základných zásad zákona, o ktorých sme Vás už informovali táto novela obsahuje významné doplnenie v oblasti zapierania otcovstva zo strany manžela matky. Od 1.1.2016 sa totiž stávajú účinnými novelizované ustanovenia § 86 ods. 1 a § 86 ods. 2 zákona o rodine.

Legislatívne vákuum pri zapieraní otcovstva

Pri tvorbe zmieňovanej novelizácie zohrala významnú úlohu predovšetkým judikatúra Ústavného súdu SR, čo je vyjadrené aj v rámci dôvodovej správy k prezentovanej novele:

„V rozhodnutí  PL. ÚS 1/2010-57 z 20. apríla 2011 (nález publikovaný pod č. 290/2011 Z. z.) bolo vyslovené, že § 86 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) nie je v súlade s článkom 6 ods. 1 a článkom 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Keďže Národná rada Slovenskej republiky neuviedla do šiestich mesiacov od vyhlásenia nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ustanovenie § 86 ods. 1 zákona o rodine do súladu s článkom 6 ods. 1 a článkom 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, stratil § 86 ods. 1 zákona o rodine platnosť.“ – ÚS SR

Pre pripomenutie, neplatné ustanovenie § 86 ods. 1 zákona o rodine pôvodne upravovalo možnosť manžela zaprieť otcovstvo do 3 rokov odo dňa, kedy sa dozvedel, že sa jeho manželke narodilo dieťa.

Uvedené ustanovenie v praxi spôsobovalo problémy, keďže sa často stalo, že otec počas zákonom stanovenej subjektívnej lehoty na zapretie otcovstva nezistil a väčšinou ani nemal dôvod pochybovať a následne skúmať, či je biologickým otcom dieťaťa.

Aj o túto skutočnosť opieral Ústavný súd SR svoj judikát:

podmienky plynutia uvedenej lehoty nezohľadňujú fakt, že manžel matky ako právny otec vo väčšine prípadov nadobudne status otcovstva a prijme zodpovednosť za plnenie rodičovských práv a povinností dobromyseľne s vedomím, že je biologickým otcom dieťaťa.“

Uvedené ustanovenie teda vytváralo právny stav, kedy manžel matky nemal možnosť po uplynutí zapieracej lehoty zaprieť otcovstvo, hoci sa počas jej plynutia vôbec nemusel dozvedieť o tom, že nie je biologickým otcom dieťaťa.

Vzhľadom na to, že zákonodarca aj napriek nálezu Ústavného súdu SR nedal v zákonom stanovenej lehote ustanovenie § 86 ods. 1 zákona o rodine do súladu s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, stratilo toto ustanovenie platnosť a vzniklo vákuum, počas ktorého manžel matky nebol pri zapieraní otcovstva limitovaný žiadnou lehotou, čo nenapomáhalo právnej istote.

Návrat k trojročnej lehote

Absencia zákonnej lehoty pre zapretie otcovstva manželom matky spôsobovala v praxi viaceré problémy. Napríklad dieťa sa nemohlo návrhom domáhať zapretia otcovstva podľa § 96 zákona o rodine, keďže otcovi ako manželovi matky reálne nikdy neuplynula lehota na zapretie otcovstva.

(§ 96 zákona o rodine: Ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva.“)

Súčasná novela tento problém odstraňuje a upravuje možnosť manžela matky zaprieť otcovstvo v subjektívnej lehote 3 rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, že je otcom dieťaťa, ktoré sa narodilo jeho manželke.

Z uvedeného teda vyplýva, že rozhodujúcim kritériom pre začiatok plynutia lehoty bude práve vedomosť manžela matky o skutočnostiach, ktoré spochybňujú jeho otcovstvo.

V rovnakom duchu zákonodarca novelizoval aj ustanovenie § 86 ods. 2, v zmysle ktorého v situácii, keď manžel stratil spôsobilosť na právne úkony ešte pred uplynutím lehoty na zapretie otcovstva, môže jeho otcovstvo zaprieť jeho opatrovník v lehote 3 rokov odo dňa, kedy sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich otcovstvo.

Akonáhle budeme mať vedomosti o špecifikách konkrétnej aplikačnej praxe týkajúcej sa uvedených ustanovení, budeme Vás informovať.

 

Zdroje:

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=6&CPT=1501

http://www.najpravo.sk/clanky/zakon-o-rodine-bude-mat-nove-zakladne-zasady.html

 

 

Comments are closed.