8 požiadaviek „záujmu dieťaťa“ – novela ponúka súdom spoločný návod

Posted by

Záujem (maloletého) dieťa je najčastejšie používaným pojmom týkajúci sa maloletých v Zákone o rodine. V samotnom zákone sa tento pojem vyskytuje viac ako 40 krát bez toho, aby existovala legálna definícia daného slovného spojenia, ktorá by dávala odpoveď na otázku, čo je záujem maloletého dieťaťa.

V právnej praxi sa preto tento pojem vykladá a pri jeho výklade sa možno opierať len o právnu judikatúru (prípadne právnu teóriu) ako jediný zdroj.  Keďže judikatúra súdov v otázke kritérií výkladu tohto pojmu variuje,  vznikla potreba vytvoriť základný rámec kritérií pre posudzovanie záujmu dieťaťa.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky si riešenie tejto problematiky stanovilo za jeden z cieľov v návrhu novely zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov, ktorú pripravilo v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Prvoradou snahou tvorcov návrhu novely zákona o rodine  je postaviť záujem maloletého dieťaťa na jeho patričné miesto, povýšiť ho legislatívne aj spoločensky, a teda zakotviť ho ako základnú zásadu.

V navrhovanom znení čl. 5 ide  v prvom rade o úpravu príkladných a nehierarchicky usporiadaných kritérií, ktoré sa budú zohľadňovať pri rozhodovaní vo veciach týkajúcich sa maloletých. Tvorcovia novely zákona  teda síce nepristúpili k vytvoreniu legálnej definíciu záujmu maloletého dieťaťa, ktorá by dala odpoveď na otázku, čo je záujem maloletého dieťaťa, ale podarilo sa im vytvoriť rámec kritérií, ktorých sa súdy musia pridržiavať a v súlade s nimi vykladať záujem maloletého dieťaťa. Zakotvenie týchto kritérií v zákone o rodine pomôže zjednotiť výklad záujmu maloletého dieťaťa.

Súdy by v prípade schválenie navrhovaného znenia zákona, boli povinné prihliadať na týchto 8 kritérií:

a)         úroveň starostlivosti o dieťa,

b)         bezpečie dieťaťa ako aj bezpečie prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

c)         ochrana dôstojnosti, duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

d)        ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do dôstojnosti, duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

e)         podmienky na zachovanie identity dieťaťa  a na  rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

f)         názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

g)         podmienky pre vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

h)         využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

Dňa 21.1.2015 bolo medzirezortné pripomienkovanie návrhu novely zákona o rodine ukončené. V súčasnosti prebieha rokovanie poradných orgánov vlády SR. O aktuálnom procese a prípadných zmenách Vás budeme informovať.

Comments are closed.