Informácia o spracúvaní Vašich osobných údajov prostredníctvom kontaktného formuláru

Označenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Zahradnikova.SK s.r.o., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 50 187 309, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 108984/B (ďalej len „advokátska kancelária“).

Spracúvané osobné údaje

Advokátska kancelária spracúva o Vás Vaše osobné údaje, ktoré jej poskytnete v rámci kontaktovania advokátskej kancelárie cez kontaktný formulár umiestnený na webovej stránke www.zahradnikova.sk (napr. meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a pod.).

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov získaných prostredníctvom kontaktného formuláru je predzmluvná komunikácia medzi advokátskou kanceláriou a jej klientom, resp. potenciálnym klientom, ktorý prejavil záujem o služby a poradenstvo zo strany advokátskej kancelárie.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – predzmluvné vzťahy (komunikácia za účelom prípadného uzavretia zmluvy – dohodnutia osobnej konzultácie a/alebo poskytnutia právnych služieb bez prevzatia právneho zastupovania a/alebo poverenia advokátskej kancelárie právnym zastupovaním) a zároveň článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – plnenie zákonnej povinnosti a článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem advokátskej kancelárie.

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov získavaných prostredníctvom kontaktného formuláru môžu byť nasledovné osoby:

  • Jarmila Zahradníková – advokát, zamestnanci advokátskej kancelárie, advokáti/advokátske kancelárie spolupracujúce s advokátskou kanceláriou a/alebo iné poverené osoby zo strany advokátskej kancelárie;
  • Slovenská advokátska komora v prípade disciplinárneho konania;
  • orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej moci v prípade, ak na to bude zákonný dôvod.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané:

  • počas doby komunikácie medzi Vami a advokátskou kanceláriou, najdlhšie však po dobu, ktorú advokátskej kancelárii určujú osobitné právne predpisy, resp. po dobu trvania zákonných povinností advokátskej kancelárie vyplývajúcich z týchto predpisov (napr. zákon o advokácii, predpisy Slovenskej advokátskej komory) a/alebo
  • minimálne po dobu, kedy je možné voči advokátskej kancelárii uplatniť disciplinárne nároky v zmysle interných predpisov Slovenskej advokátskej komory (zákon o advokácii).

V prípade, ak sa s advokátskou kanceláriou nedohodnete na spolupráci, advokátska kancelária Vás nebude ďalej kontaktovať a ani nebude Vaše osobné údaje poskytovať tretím subjektom, aby Vás oslovovali s marketingovými ponukami alebo ponukami právnych služieb. Advokátska kancelária je v tomto ohľade zo zákona viazaná mlčanlivosťou a bude Vaše osobné údaje následne uchovávať výlučne pre účely plnenia svojich zákonných povinností bez ich poskytovania akýmkoľvek tretím osobám.

Práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že ste priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

Nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov

Pokiaľ chcete advokátsku kanceláriu kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru umiestneného na webovej stránke advokátskej kancelárie a chcete, aby následne advokátska kancelária na Váš dopyt reagovala, či už telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, musíte advokátskej kancelárii spolu s Vašou požiadavkou poskytnúť aj potrebné osobné údaje. V prípade, ak advokátskej kancelárii Vaše osobné údaje neposkytnete, nemôže Vás následne kontaktovať.

Možnosti kontaktovania advokátskej kancelárie

Advokátsku kanceláriu je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti: Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava alebo zaslaním e-mailu na adresu gdpr@zahradnikova.sk

V Bratislave, dňa 25.05.2018

Tím Zahradnikova.SK