Očkovanie detí zostáva aj naďalej povinné

Posted by

 Za posledné dva roky sa na Slovensku intenzívne skloňovala problematika povinného očkovania. Po tom, ako Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre uznal matku maloletého dieťaťa, ktorá nezabezpečila povinné očkovanie maloletého, vinnou zo spáchania priestupku na úseku verejného zdravotníctva a uložil jej pokutu vo výške 100,- € a povinnosť nahradiť trovy konania, rozpútala sa v spoločnosti rozsiahla diskusia a predmetným prípadom sa zaoberal dokonca aj Ústavný súd Slovenskej republiky.

Povinnosť podrobiť sa povinnému očkovaniu

Povinnosti súvisiace s povinným očkovaním sú upravené v rámci zákona č. 355/2007 Z.z. o podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý určuje fyzickým osobám povinnosť podrobiť sa povinnému očkovaniu. V prípade, ak sa povinnému očkovaniu má podrobiť maloleté dieťaťa, za splnenie tejto povinnosti zodpovedá jeho zákonný zástupca.

Povinnosti lekára vykonávajúceho očkovanie sú upravené v rámci vyhlášky č. č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Podľa znenia vyhlášky je lekár, ktorý vykonáva očkovanie povinný zasielať Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva údaje o povinnom očkovaní.

Bol postup Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre v súlade so zákonom?

Matke maloletého dieťaťa bola na základe oznámenia všeobecného lekára vykonávajúceho očkovanie uložená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre pokuta vo výške 100,- € a povinnosť nahradiť trovy konania vo výške 16,- €. Toto rozhodnutie následne potvrdil aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Zákonná zástupkyňa maloletého sa následne obrátila na Krajský súd v Nitre podaním žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu, konkrétne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Svoju žalobu odôvodnila tým, že vydané rozhodnutie zasahuje do základných práv a slobôd dieťaťa a nie je v súlade so zákonom.

Krajský súd v Nitre sa domnieval, že všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa týka povinného očkovania je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, na základe čoho konanie prerušil a podal na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na preskúmanie súladu niektorých právnych predpisov s Ústavou Slovenskej republiky.

Odôvodnenie návrhu Krajského súdu v Nitre

Krajský súd v Nitre v rámci odôvodnenia svojho návrhu uviedol, že povinnosť, ktorá sa týka povinného očkovania vymedzená zákonom č. 355/2007 Z.z. nie je dostatočne špecifikovaná a konkretizovaná, pričom neustanovuje, kedy a aké očkovanie je povinné. Krajský súd v Nitre zastával názor, že povinné očkovanie nadobúda svoj reálny obsah až po stanovení konkrétnych podmienok jeho realizácie.

Odôvodnenie návrhu taktiež obsahovalo argument, že vyhláška č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení tak ako všeobecne záväzný právny predpis nižšej právnej sily určuje povinnosť fyzických osôb podrobiť sa povinnému očkovaniu po dosiahnutí určitého veku. Vyhláška ako podzákonná norma v tomto konkrétnom prípade upravuje spoločenský vzťah vo väčšom rozsahu než stanovuje zákon.

Podľa názoru Krajského súdu v Nitre povinnosť podrobiť sa povinnému očkovaniu zasahuje do základných práv a slobôd občanov. Ústavne garantované práva ako je právo na život, právo na ochranu zdravia, sú ohrozené a štát nedostatočnou legislatívnou úpravou povinného očkovania umožňuje orgánom výkonnej moci zasahovať do týchto práv.

Ústavný súd Slovenskej republiky: nemožno hovoriť o nesúlade

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky v decembri 2014 návrhu Krajského súdu v Nitre nevyhovelo. Predchádzajúci stav teda zostáva nezmenený, očkovanie detí zostáva naďalej v nezmenenom rozsahu povinné a zákonní zástupcovia detí sú naďalej zodpovední za nesplnenie povinnosti podrobiť dieťa povinnému očkovaniu.

V prípade, ak si rodič nesplní svoju povinnosť zabezpečiť povinné očkovanie dieťaťa, môže mu byť uložená pokuta v súhrnnej výške 331,- €.

Okrem iných informácií týkajúcich sa rodinného práva a starostlivosti o maloletých nájdete na našej stránke v súvislosti s touto problematikou kalendár povinného očkovania detí na rok 2015.

 

Zdroje: http://www.najpravo.sk/clanky/nedala-svoje-dieta-zaockovat-a-dostala-pokutu-100-eur.htmlhttp://www.najpravo.sk/clanky/ustavny-sud-bude-o-povinnom-ockovani-rozhodovat.htmlhttp://portal.concourt.sk/SearchRozhodnutia/rozhod.do?urlpage=dokument&id_spisu=492814

Comments are closed.